Научно-Технически СъюзиЦентър за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
ПОД НАЕМ:
Луксозен офис, Офиси и зали в
Дом на науката и техниката - Пловдив

За справки:
0885 26 48 15
032 62 25 60
ГАЛЕРИЯ >>
Дом на науката и техниката – Пловдив
ул. „Гладстон” №1

Предлага под наем:

конферентни зали
учебни зали
• офиси
• изложбени площи

За контакти:
тел.: 032 62 25 60
E-mail: nts@hst.bg
История и мисия

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, приемник на Пловдивския клон на Българското инженерно-архитерктурно дружество (БИАД) - София, учредено през 1893 г., обединява научно-техническата интелигенция в региона и с различните си форми на дейност подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на своите над 2000 членове, като се стреми да подобри и социално-икономическата среда, в която те работят. Сдружението се явява естествен посредник между науката и бизнеса.

Сдружението членува във Федерация на научно-техническите съюзи в България, Световна федерация на инженерните организации, Европейска федерация на националните инженерни асоциации, Съюз на българските фондации и сдружения, Българска стопанска камара

Структура

Сдружението се състои от 15 специализирани регионални научно-технически съюзи с индивидуални и колективни членове. Колективни членове са висши учебни заведения, научни институти, държавни и частни фирми.

Ръководи се от Управителен съвет, който се състои от председателите на регионалните специализирани научно-технически съюзи.

Председател на Управителния съвет на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” е доц. д-р инж. Светозар Нейков.

Изпълнителен директор на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” е инж. Розен Попов.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 • проф. дхн Георги Папанов
 • проф. д-р инж. Георги Сомов
 • доц. д-р Георги Врагов
 • инж. Димитър Арнаудов
 • гл. ас. инж. Иван Георгиев
 • проф. д-р инж. Иван Янчев
 • инж. Константин Костадинов
 • инж. Лука Огорялков
 • инж. Мирко Угринов
 • ик. д-р Петър Нейчев
 • инж. Розен Попов
 • инж. Саркис Гарабедян
 • доц. д-р Светозар Нейков
 • инж. Тодор Джелатов
 • проф. д-р Христо Бозуков

Председател на Контролния съвет:

 • проф. дин Асен Конарев

Предмет на дейност

Организиране на научно-технически форуми - конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, с цел непрекъснато професионално усъвършенстване на членовете;

Провеждане на научни събития с международно участие.

Организиране на научно-технически пътувания за участие в международни специализирани форуми, посещения на международни панаири и специализирани изложби. Организиране на бизнес срещи на български и чуждестранни участници.

Изготвяне на становища , участие с експерти в разработване на проекти на закони и други нормативни документи, свързани с развитието на науката, технологиите и бизнеса;

Организиране на презентации и експозиции по време на международни панаири и специализирани изложби на територията на панаирното градче в Пловдив.

Сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина;

Актуално
„НТС-ИНЖЕНЕРИНГ”ЕООД-ПЛОВДИВ
Курс за SEO оптимизация на сайтове

Продължителността на курса по оптимизация на уебсайтове e 60 учебни часа, провеждани 5 пъти седмично от 17:30 до 21:00 ч. в Дома на науката и техниката - Пловдив. Курсистите получават сертификат за професионални знания в областта на Оптимизация на уебсайтове (SEO).
Курсът за SEO(Search Engine Optimization) оптимизация на сайтове предоставя знания и практически умения за подобряване на уеб страниците с оглед тяхната видимост в Интернет.
Курсистите се научават как да подготвят своите сайтове с цел привличане на повече посетители и заемане на челни места в търсачките.
Курсът е достъпен за всички, които искат да овладеят съвременните принципи за създаване и SEO оптимизация на сайт.
Курсът се реализира с помощта на опитни SEO практици.
Обучението включва практически уроци за:

• Създаване на уеб страница/блог
•Избор на ключови думи и copywriting
• Оценка на маркетингови параметри
• Изграждане на линкове
• Авторство и социални мрежи
•SEO инструменти и анализ на SEO оптимизацията

Начална дата: 20.11.2017 г.

“Първоначално обучение по програмиране за ученици 4-6 клас“ 27.11.2017

ДНТ, ул.”Гладстон” N1,ст. №1;? 263-213;0886/292848

„НТС– Инженеринг” е Доставчик на Обучение, провеждащ професионални обучения с предоставяне на ваучери на заети и безработни лица по 36 професии и специалности , езикови компетентности по английски и немски езици, дигитална компетентност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и 280 ПМС/15.10.2015г.В предходните схеми“Аз мога и „Аз мога“ повече сме обучили 385 курсиста в 64 курса.Доверете се на опита ни,отличната материална база-Дом на науката и техниката-Пловдив,доказани и авторитетни преподаватели!На 26.07.2016г. в Дома на науката и техниката –Пловдив се проведе връчване на сертификати на преподаватели по професионална квалификация и професионално обучение в „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив за осъществена мобилност в Барселона и Прага в рамките на проект 2015-1-BG01-KA102-0141149 „Подкрепа на професионалното развитие на персонала в сферата на професионалното образование и обучение“ на програма“Еразъм+“ на Европейския Съюз.

В изпълнение на дейностите по проекта 3 преподаватели в модули по английски език осъществиха мобилност в Барселона-Испания,където се запознаха с испанския опит в провеждане на дистанционно обучение ,а 5 преподаватели по „Графичен дизайн „ и „Оператор на компютър“ се запознаха с опита на Чехия по въвеждането на дистанционната и комбинирана форми на обучение в професионалната квалификация и професионалното обучение,по време на мобилност в град Прага.
Връчване сертификата на Снежана Павлова,мобилност Барселона
Връчване сертификата на Йордан Ламбрев,мобилност Прага
Участниците в мобилностите с д-р Юлиана Хаджичонева, Координатор на проекта от „Барсконсулт“-София и инж. Атанас Куюмджиев от „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив

Сертификатите за обучение чрез мобилност бяха връчени от д-р Юлиана Хаджичонева -Координатор на проекта от фирмата „Барс-Консулт“-София.Беше подчертано,че  начина на преподаване и методиките за дистан-ционно обучение не се различават много от прилаганите форми и у нас,но може да се използват установените връзки с партньорски организации за развитие на тези дейности в нови съвместни проекти,използване от наши обучаващи организации на интернет платформата за дистанционно обучение  “Moodle” и въвеждане на елементи от дистанционната форма на обучение в бъдещата дейност на „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив,в обученията с ваучери на заети лица и безработни лица по проекти от схеми на ОП “Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.,осъществявани от Агенцията по заетостта-София
Набираме курсисти за курсовете:

1.Огняри
2.Електробезопасност до 1000V
3.Хладилна и климатична техника
4. Електрически инсталации
5.Графичен дизайн
6.Компютърно обучение-Windows’7,Office’2010
7. Валутни касиери
8.Оперативно счетоводство
9.Web-design
10. Програмист
11.Текстообработване
12.Английски език
13. Немски език
14.Газови горелки

Курсовете са включени в месечния график на“НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив


тел.: 032/26-32-13, 0886 29 28 48

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” предоставя на предприятия и фирми, кандидатстващи по процедури от ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”:

1. BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет на МСП”

Консултантски услуги по написване на проекта, защита правата върху интелектуална собственост, лицензиране и консултантски услуги от инженерно-технически характер, свързани с процеса на въвеждане на софтуер и внедряване на системи за управление на качеството.

2. BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия”

Консултантски услуги за написване на проекта, предоставяне професионални съвети и консултации за предварителен анализ.

Пловдив
ул. „Гладстон” №1, Дом на науката и техниката,
тел. 032/62-25-60, 032/26-32-13, 032/ 62-25-82