Научно-Технически СъюзиЦентър за подкрепа на бизнеса Месечна ПрограмаАктуално
ПОД НАЕМ:
Луксозен офис, Офиси и зали в
Дом на науката и техниката - Пловдив

За справки:
0885 26 48 15
032 62 25 60
ГАЛЕРИЯ >>
Дом на науката и техниката – Пловдив
ул. „Гладстон” №1

Предлага под наем:

конферентни зали
учебни зали
• офиси
• изложбени площи

За контакти:
тел.: 032 62 25 60
E-mail: nts@hst.bg
История и мисия

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив”, приемник на Пловдивския клон на Българското инженерно-архитерктурно дружество (БИАД) - София, учредено през 1893 г., обединява научно-техническата интелигенция в региона и с различните си форми на дейност подпомага професионалното развитие и усъвършенстване на своите над 2000 членове, като се стреми да подобри и социално-икономическата среда, в която те работят. Сдружението се явява естествен посредник между науката и бизнеса.

Сдружението членува във Федерация на научно-техническите съюзи в България, Световна федерация на инженерните организации, Европейска федерация на националните инженерни асоциации, Съюз на българските фондации и сдружения, Българска стопанска камара

Структура

Сдружението се състои от 15 специализирани регионални научно-технически съюзи с индивидуални и колективни членове. Колективни членове са висши учебни заведения, научни институти, държавни и частни фирми.

Ръководи се от Управителен съвет, който се състои от председателите на регионалните специализирани научно-технически съюзи.

Председател на Управителния съвет на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” е доц. д-р инж. Светозар Нейков.

Изпълнителен директор на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” е инж. Розен Попов.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

 • проф. дхн Георги Папанов
 • проф. д-р инж. Георги Сомов
 • доц. д-р Георги Врагов
 • инж. Димитър Арнаудов
 • гл. ас. инж. Иван Георгиев
 • проф. д-р инж. Иван Янчев
 • инж. Константин Костадинов
 • инж. Лука Огорялков
 • инж. Мирко Угринов
 • ик. д-р Петър Нейчев
 • инж. Розен Попов
 • инж. Саркис Гарабедян
 • доц. д-р Светозар Нейков
 • инж. Тодор Джелатов
 • проф. д-р Христо Бозуков

Председател на Контролния съвет:

 • проф. дин Асен Конарев

Предмет на дейност

Организиране на научно-технически форуми - конгреси, конференции, симпозиуми, семинари, с цел непрекъснато професионално усъвършенстване на членовете;

Провеждане на научни събития с международно участие.

Организиране на научно-технически пътувания за участие в международни специализирани форуми, посещения на международни панаири и специализирани изложби. Организиране на бизнес срещи на български и чуждестранни участници.

Изготвяне на становища , участие с експерти в разработване на проекти на закони и други нормативни документи, свързани с развитието на науката, технологиите и бизнеса;

Организиране на презентации и експозиции по време на международни панаири и специализирани изложби на територията на панаирното градче в Пловдив.

Сътрудничество със сродни организации у нас и в чужбина;

Актуално
СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ С ВАУЧЕРИ в ЦПО към «НТС-Инженеринг»ЕООД-Пловдив От 1 април 2019 г. Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

- с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
- над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.
Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат при нас професионално обучение по оперативно счетоводство, текстообработване,графичен дизайн,или друга от 38-те регистрирани специалности в Списъка на АЗ-София,съгласно Лиценз 200312095, обучение за придобиване на ключова компетентност по немски или английски език, или дигитална компетентност, с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г.
Обучаемите лица при новия прием заплащат 50% от стойността на ваучера . Сумите ще се разсрочват на не повече от 100лв. месечно!!

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво трябва да направи желаещия да ползва ваучер за обучение?:
* да се обади в ЦПО към «НТС-Инженеринг»ЕООД-Пловдив, за информация и лична консултация в Дом на науката и техниката-Пловдив,ул.»Гладстон» №1 /2-ри етаж,ст.№1 , тел 032/263213 и GSM 0886292848;
* да внесе лично, или по електронен път в Бюро по труда по адресна регистрация ЗАЯВЛЕНИЕ /по образец/, в което да посочи обучението, за което иска да получи ваучер.
* след одобрение от Бюрото по труда да представи уведомлението си в ЦПО към «НТС-Инженеринг»ЕООД-Пловдив за регистрация и започване на обучение.
Очакваме желаещите да приемат нови професионални предизвикателства!!!!!!


За включване в обучението и допълнителна информация: „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив, Дом на науката и техниката-Пловдив,ул.“Гладстон“1

инж. Атанас Куюмджиев

0886/292848

nasko@hst.bg
Набираме курсисти за курсовете:

1.Огняри
2.Електробезопасност до 1000V
3.Хладилна и климатична техника
4. Електрически инсталации
5.Графичен дизайн
6.Компютърно обучение-Windows’7,Office’2010
7. Валутни касиери
8.Оперативно счетоводство
9.Web-design
10. Програмист
11.Текстообработване
12.Английски език
13. Немски език
14.Газови горелки

Курсовете са включени в месечния график на“НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив


тел.: 032/26-32-13, 0886 29 28 48

СНЦ „ТО на НТС с ДНТ – Пловдив” предоставя на предприятия и фирми, кандидатстващи по процедури от ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”:

1. „Насърчаване на предприемачеството“ BG16RFOP002-2.024

Консултантски услуги за написване на проекта, предоставяне професионални съвети и консултации за предварителен анализ.

Пловдив
ул. „Гладстон” №1, Дом на науката и техниката,
тел. 032/62-25-60, 032/26-32-13, 032/ 62-25-82