Езиково Обучение Професионално Обучение Компютърно Обучение Курсове за ученици График обучения
"НТС- Инженеринг" ЕООД
За контакти:nts@hst.bg
0886 29 28 48; 032/263-213

„НТС - Инженеринг” - Пловдив е дружество, регистрирано по Търговския закон, собственост е на СНЦ „ТО на НТС с ДНТ - Пловдив” и с основен предмет на дейност: Професионална квалификация и професионално обучение на заети, безработни ,специалисти, учащи, военнослужещи . Осъществява дуално обучение и валидиране на знания и умения. Извършва също консултантска дейност по изготвяне на проекти ; проекто - конструкторска и технологична дейност; стандартизационни услуги; преводи; посредническа дейност.

„НТС– Инженеринг” е Доставчик на услуги, извършващ обучения с предоставяне на ваучери на заети и безработни лица по 36 професии и специалности, езикови компетентности по английски и немски езици, дигитална компетентност по Оперативна Програма ”Развитие на човешките ресурси“2014-2020. (тел. 032/26 32 13, 0886 /29 28 48).

„НТС Инженеринг” ЕООД може да се включи като Партньор на Кандидати, Работодатели по схема BG05M9OP001-1.002 „Активни” от ОП „Развитие на човешките ресурси 2014-2020” и като подизпълнител по схема BG05M9OP001- 1.003 „Ново работно място” при извършване на дейности „Професионална квалификация” , „Езикова компетентност” - английски и немски език, и „Дигитална компетентност”.

Дружеството има над 35 годишен опит в професионалното, езиковото и компютърно обучение. Лицензирано е като Център за професионално обучение - Лиценз №200312095 на НАПОО - София. Извършва се обучение по 36 професии. Отличната материална база - Дома на науката и техниката - Пловдив, висококвалифицираните преподаватели, системата за управление на качеството по ISO 9001:2000 и Наредба №2 /08.09.2015г. на МОН са гаранция за успешно професионално, езиково и компютърно обучение на курсистите.

Текущи проекти: 1. По-атрактивно обучение и професионално развитие на обучителите от „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив по Проект№2015-1-BG01-KA102-014149 на програма „Еразъм+“на ЕС

Актуално:

На 26.07.2016г. в Дома на науката и техниката –Пловдив се проведе връчване на сертификати на преподаватели по професионална квалификация и професионално обучение в „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив за осъществена мобилност в Барселона и Прага в рамките на проект 2015-1-BG01-KA102-0141149 „Подкрепа на професионалното развитие на персонала в сферата на професионалното образование и обучение“ на програма“Еразъм+“ на Европейския Съюз.

В изпълнение на дейностите по проекта 3 преподаватели в модули по английски език осъществиха мобилност в Барселона-Испания,където се запознаха с испанския опит в провеждане на дистанционно обучение ,а 5 преподаватели по „Графичен дизайн „ и „Оператор на компютър“ се запознаха с опита на Чехия по въвеждането на дистанционната и комбинирана форми на обучение в професионалната квалификация и професионалното обучение,по време на мобилност в град Прага.
Връчване сертификата на Снежана Павлова,мобилност Барселона
Връчване сертификата на Йордан Ламбрев,мобилност Прага
Участниците в мобилностите с д-р Юлиана Хаджичонева, Координатор на проекта от „Барсконсулт“-София и инж. Атанас Куюмджиев от „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив

Сертификатите за обучение чрез мобилност бяха връчени от д-р Юлиана Хаджичонева -Координатор на проекта от фирмата „Барс-Консулт“-София.Беше подчертано,че  начина на преподаване и методиките за дистан-ционно обучение не се различават много от прилаганите форми и у нас,но може да се използват установените връзки с партньорски организации за развитие на тези дейности в нови съвместни проекти,използване от наши обучаващи организации на интернет платформата за дистанционно обучение  “Moodle” и въвеждане на елементи от дистанционната форма на обучение в бъдещата дейност на „НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив,в обученията с ваучери на заети лица и безработни лица по проекти от схеми на ОП “Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.,осъществявани от Агенцията по заетостта-София

Минали проекти: 1. Проект BG 0004.03.03.014 „Професионална квалификация на безработни по професията”Монтьор на ВиК мрежи” и „Монтьор на електрични и електронни съоръжения” по програма ФАР с период на изпълнение 02.01.2003 -31.08.2003г

2.Проект ESF-2102-09-06001„Професионална квалификация на заети лица от „Р-Декса Трейдинг”ООД-Пловдив по професията „Работник в производство на облекло”.Срок на изпълнение 01.02.2009г.-31.07.2009г.Водеща организация:“Р-Декса Трейдинг“ООД-Пловдив,партньор-„НТС-Инженеринг“ЕООД-Пловдив.

 
© 2015 РНТС с ДНТ eXTReMe Tracker Уеб дизайн Balkansys